Timetombs

泛义的工具是文明的基础,而确指的工具却是愚人的器物

66h / 117a
,更新于 2024-04-27T21:37:28Z+08:00 by   25c71be

[Bash] Expansion

版权声明 - CC BY-NC-SA 4.0

Tilde Expansion ~

~ : /home or /users or /Users.

# user 'lnh'.
# /home/lnh/.bash_profile or /users/lnh/.bash_profile
echo ~lnh/.bash_profile

# current user home directory
echo ~

Brace Expansion {}

# a b c
echo {a..c}

# 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
echo {01..10}

# 1 3 5
echo {1..5..2}

# a c e
echo {a..f..2}

# file1.txt file2.txt file3.txt file4.txt
echo file{1..4}.txt

Shell Parameter Expansion ${}

${var:-返回默认值不设置}

# 未初始化或者为null
var=
# 输出: 返回默认值不设置
echo ${var:-返回默认值不设置}

${var:=返回默认值并设置}

# 未初始化或者为null
var=
# 输出: 返回默认值并设置
echo ${var:=返回默认值并设置}

${var:?错误提示}

# 未初始化或者为null
var=
# 终止运行并推出
# 输出: -bash: var1: 错误提示
echo ${var:?错误提示} && echo 'ok'

${var:起始索引[:可选长度]}

支持负数索引,表示从后往前(但是注意索引前的空格不要少)。

# 字符串变量
str='01234567890abcdefgh'

# 输出: 7890abcdefgh
echo ${str:7}
# 输出: 7
echo ${str:7:1}
# 输出: 78
echo ${str:7:2}
# 输出: 7890abcdef
echo ${str:7:-2}
# 输出: bcdefgh
echo ${str: -7}
# 输出: bc
echo ${str: -7:2}
# 输出: bcdef
echo ${str: -7:-2}

当变量是数组时,长度不能为负数。

# 数组变量
arr=(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f g h)

# 输出: 7 8 9 0 a b c d e f g h
echo ${arr[@]:7}
# 输出: 7
echo ${arr[@]:7:1}
# 输出: 7 8
echo ${arr[@]:7:2}
# 输出: -bash: -2: substring expression < 0
echo ${arr[@]:7:-2}
# 输出: b c d e f g h
echo ${arr[@]: -7}
# 输出: b c
echo ${arr[@]: -7:2}

${#var}

获取变量的长度

# 字符串变量
str='01234567890abcdefghk'
# 输出: 20
echo ${#str}

# 数组变量
arr=(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f g h)
# 输出: 19
echo ${#arr[@]}

${var^^}

转换为大写

# 字符串变量
str='01234567890abcdefghk'
# 输出: 01234567890ABCDEFGHK
echo ${str^^}

${var,,}

转换为小

# 字符串变量
str='01234567890ABCDEFGHK'
# 输出: 01234567890abcdefghk
echo ${str,,}
上一篇 : [Bash] Syntax