Timetombs

泛义的工具是文明的基础,而确指的工具却是愚人的器物

66h / 113a
,更新于 2023-03-18T18:00:58Z+08:00 by   915fbfa

[Java] Tool

版权声明 - CC BY-NC-SA 4.0

1 jps

# print java pid
jps -v

2 jinfo

# print pid=1 JVM flags
jinfo -flags 1

# print pid=1 Java system properties
jinfo -sysprops 1

3 jstat

jstat -options

# print pid=1 gc
jstat -gc 1

4 jmap

# print pid=1 java heap summary
jmap -heap 1

5 jstack

# print pid=123 java therad 
jstack 123
上一篇 : [Java] Install
下一篇 : [Java] JVM(Java Virtual Machine)