Timetombs

泛义的工具是文明的基础,而确指的工具却是愚人的器物

66h / 117a
,更新于 2024-04-27T21:37:29Z+08:00 by   25c71be

[Windows] KMS

版权声明 - CC BY-NC-SA 4.0

Docker

docker run -d -p 1688:1688 --restart=always --name kms ghcr.io/linianhui/kms

Windows

# 卸载密钥
slmgr.vbs -upk
# 导入密钥
slmgr.vbs -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
# 设置kms服务器
slmgr.vbs -skms kms.test
# 激活
slmgr.vbs -ato
# 查看激活信息
slmgr.vbs -dlv

Office

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
cscript ospp.vbs /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript ospp.vbs /sethst:kms.test
cscript ospp.vbs /act
cscript ospp.vbs /dstatusall

Keys

Key Management Services (KMS) client activation and product keys1.

namekey
Windows Server 2022 DatacenterWX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Datacenter Azure EditionNTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
Windows Server 2022 StandardVDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H
Windows Server 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 EssentialsWVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server Datacenter6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server StandardN2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows 11 ProW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 ProW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 Pro for WorkstationsNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro for WorkstationsNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro for Workstations N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro for Workstations N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro Education6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 Pro Education NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Pro Education NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 Enterprise G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 11 ProW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 ProW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 11 Pro for WorkstationsNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro for WorkstationsNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro for Workstations N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro for Workstations N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro Education6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 Pro Education NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Pro Education NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 Enterprise G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise LTSC 2021M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise LTSC 2019M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 202192NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise N LTSC 201992NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise LTSB 2016DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Enterprise 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows Server 2012 R2 StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint StandardHM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint PremiumXNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2008 R2 Web6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC editionTT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 StandardYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 StandardTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-VW7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 EnterpriseYQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Windows 7 ProfessionalFJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Vista BusinessYFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business NHMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista EnterpriseVKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise NVTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV

Reference

上一篇 : [Windows] bcd